Privacy en voorwaarden

PRIVACY EN VOORWAARDEN

1. Terminologie
1.1. In het onderstaande zijn de algemene voorwaarden opgenomen van Praktijk de Spiegelaar / Karin van der Plas voor counselling/coaching, training en advies, gevestigd te Eikenlaan 14 6097 CS Heel, verder te noemen “de opdrachtnemer”. De wederpartij, de opdrachtgever, wordt hieronder steeds aangeduid als “de opdrachtgever”.


1.2. Privacy - zie onderaan deze pagina - Bijlage Privacyregeling Praktijk de Spiegelaar
 
2. Definities
2.1. Onder “de opdrachtgever” wordt begrepen de natuurlijke of rechtspersoon die aan “de opdrachtnemer” de opdracht heeft verstrekt tot het vervaardigen van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.
 
2.2. Onder “het vervaardigen van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden” worden begrepen alle te leveren of geleverde diensten van “de opdrachtnemer” aan “de opdrachtgever”.
 
3. Geldigheid
3.1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen “de opdrachtgever” enerzijds en “de opdrachtnemer” anderzijds. Zij vormen een integrerend deel van de overeenkomst.
 
3.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
3.3. De algemene voorwaarden van “de opdrachtgever” worden door “de opdrachtnemer” uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet, tenzij deze schriftelijk door “de opdrachtnemer” zijn aanvaard.
 
 
4. Offertes / bevestigingen
4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 
4.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 
4.3. De opdracht aan “de opdrachtnemer” dient schriftelijk te worden vastgelegd en te worden bevestigd. Indien de opdracht alleen door “de opdrachtnemer” wordt bevestigd, en daarentegen door “de opdrachtgever” geen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging partijen binden.
 
5. Klachten
5.1. Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij “de opdrachtnemer” te worden ingediend en wel binnen acht dagen na levering van een opdracht dan wel na levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht.
 
5.2. De aansprakelijkheid van “de opdrachtnemer” is beperkt tot het bedrag dat “de opdrachtnemer” op zijn assuradeur verhaalt.
 
5.3. In geval van aansprakelijkheid van “de opdrachtnemer” zonder dat deze voor de schade verzekerd is, zal de schadevergoeding en de aansprakelijkheid niet verder gaan dan het bedrag dat bij de gebruikelijke welverzekering op de assuradeur zou worden verhaald. Daarbij geldt als maximum het (deel)factuurbedrag van de overeengekomen (deel)levering.
 
5.4. Gebreken bij een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, danwel tot niet betaling van de factuur.
 
5.5. Indien mogelijk dient “de opdrachtgever” “de opdrachtnemer” in staat te stellen de schade te herstellen c.q. te beperken middels een nieuwe (deugdelijke) levering.
 
5.6. “de opdrachtnemer” is, behoudens voor zover verzekerd, niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 
6. Betaling
6.1. De factuurdatum, dan wel de omschrijving daarvan, zal in de opdracht c.q. de bevestiging worden vastgelegd. Tussentijdse facturering bij deelleverdiensten kan worden overeengekomen.
 
6.2. Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij een anderebetalingstermijn is afgesproken. De betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
 
6.3. Met betrekking tot de overeengekomen bedragen is “de opdrachtnemer” gerechtigd vooraf zekerheid te verlangen.
 
6.4. Voor opdrachten die een langere bewerkingstermijn kennen, kan betaling in perioden worden overeengekomen, mits de bedragen en perioden vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.
 
6.5. Indien “de opdrachtgever” één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is “de opdrachtgever” vanaf de vervaldatum aan “de opdrachtnemer” de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen te verhogen met 1% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens is “de opdrachtgever” buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het bedrag van de achterstallige betalingen, met een minimum van € 100,00 excl. BTW, dan wat de werkelijk door “de opdrachtnemer” gemaakte incassokosten indien deze hoger zijn.
 
7. Facturering
7.1. Facturering vindt plaats na levering ingeval omtrent de facturering niets is overeengekomen.
 
7.2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede is te verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan – voor dat deel – worden gefactureerd.
 
8. Annulering
8.1. Indien “de opdrachtgever” de overeengekomen opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, zullen partijen te goeder trouw overleggen over de mogelijke vervanging van de opdracht door een andere, bijvoorbeeld op een andere datum, waardoor wederzijds zo min mogelijk kosten en schaden ontstaan. De reeds gemaakte kosten – en nog te maken kosten en schaden – waaraan door “de opdrachtnemer” niet meer kan worden ontkomen, worden door “de opdrachtgever” vergoed.
 
8.2. Indien “de opdrachtgever” een overeengekomen opdracht annuleert zonder dat de in lid 1 bedoelde vervanging tot stand wordt overeengekomen, is hij gebonden alle daaruit voor “de opdrachtnemer” voortvloeiende kosten en schaden, waaronder winstderving, te vergoeden.
 
9. Overmacht
9.1. “De opdrachtnemer” is tijdens overmacht niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met “de opdrachtgever” gesloten overeenkomst.
 
9.2. Onder “overmacht” in de zin van dit artikel worden begrepen omstandigheden die uitvoering of tijdige uitvoering van de uitvoering redelijkerwijs belemmeren, zoals onder andere, maar niet beperkt tot: oorlog en oproer; brand; ziekte of ongeval regeringsmaatregelen; stakingen of werkonderbrekingen; het verloren gaan van instructies en/of materialen; niet (tijdige) dan wel niet deugdelijke ontvangst van instructies en/of materialen van “de opdrachtgever”; en voorts alle omstandigheden buiten schuld van “de opdrachtnemer”, die uitvoering of tijdige uitvoering van de overeenkomst door “de opdrachtnemer” redelijkerwijs belemmeren.
 
9.3. “De opdrachtnemer” heeft het recht in geval van overmacht de overeenkomst alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
9.4. “De opdrachtgever” is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
 
10. Afname
10.1. De verstrekte opdracht dan wel onderdeel van een samengestelde opdracht wordt direct na uitvoering door “de opdrachtnemer”, beschouwd door “de opdrachtgever” te zijn afgenomen. Adviesdiensten worden beschouwd direct te zijn afgenomen.
 
11. Wijzigingen
11.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens “de opdrachtgever” aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop prijsopgave kan worden gerekend, worden “de opdrachtgever” in rekening gebracht. Veranderingen daarentegen welke vermindering van de kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 
11.2. Door “de opdrachtgever”, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door “de opdrachtgever” tijdig en schriftelijk aan “de opdrachtnemer” ter kennis worden gebracht. Zijn ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van “de opdrachtgever”.
 
11.3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen leveringstijd door “de opdrachtnemer” – buiten haar verantwoordelijkheid – worden overschreden.
 
 
12. Aansprakelijkheid
 12.1. Voor onjuistheden in de opdracht of instructies aan “de opdrachtnemer” is “de opdrachtnemer” niet aansprakelijk.
 
12.2. De tijdsduur die de opgedragen opdracht zal vergen, wordt slechts bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de tijdsduur kan “de opdrachtgever” nimmer aanspraak doen op annulering of schadevergoeding, behoudens indien „de opdrachtnemer” wist of behoorde te weten dat overschrijding voor “de opdrachtgever” onoverkomelijke moeilijkheden zou veroorzaken.
 
12.3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege “de opdrachtgever” zijn toevertrouwd, moet “de opdrachtnemer” diezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt. Indien “de opdrachtgever” het risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor een verzekering zorg te dragen.
 
 
13. Auteursrechten
13.1. Op alle werken van “de opdrachtnemer” zijn van toepassing de bepalingen van de auteurswet 1912, zoals sedertdien gewijzigd.
 
13.2. Alle werken, in welke vorm dan ook, blijven materieel en geestelijk eigendom van “de opdrachtnemer”, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
 
14. Diversen
 14.1. “De opdrachtnemer” heeft het recht de uitvoering van de opdracht en/of daarmede samenhangende werkzaamheden te doen laten geschieden door derden. Ook hunnen aanzien gelden deze algemene voorwaarden.
 
 
15. Toepassing recht bij geschillen
 15.1. Op alle overeenkomsten van “de opdrachtnemer” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
15.2. In geval van collisie van deze algemene voorwaarden van “de opdrachtnemer” en (eventuele) algemene voorwaarden van “de opdrachtgever” gaan de voorwaarden van “de opdrachtnemer” voor. In geval een collisieregeling is opgenomen in de voorwaarden van “de opdrachtgever” wijkt die bepaling voor onderhavige.
 
15.3. In geval van geschillen of persoonlijke aantijgingen zal ik gebruik maken van mijn rechstbijstandverzekering.
 
 16. Arbitrage
16.1. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Minitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, alvorens een gerechtelijke procedure, arbitrage danwel enige andere procedure voor geschillenbeslechting aan te vangen."
  
17. Geheimhouding  
17.1. “De opdrachtnemer” verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat haar wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke voor het tot stand komen van een overeenkomst door “de opdrachtnemer” wordt verkregen.
 
Karin van der Plas –Praktijk de Spiegelaar / advisering gezondheidsbeleid, Wmo en coaching en training.
 
Versie 2010-10-18
BijlageGrootte
PRIVACYVERKLARING.Praktijk de Spiegelaar.mei 2018.docx15.43 KB
algemenevoorwaarden Praktijk de Spiegelaar.def_ (1).doc46.5 KB